Privacy Statement

Privacybeleid

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is Wessels Mode BV ("Wessels Mode", “wij”).

Wessels Mode is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, kantoorhoudende aan de Elsenerstraat 27, 7461 DM te Rijssen. Wessels Mode is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 53141377.

Wessels Mode is zich bewust van en eerbiedigt uw recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de gegevens en de informatie die het mogelijk maakt u persoonlijk te identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres, etc. (“Persoonsgegevens”) die u verstrekt aan Wessels Mode worden verwerkt. Wij hebben dus het huidig “Privacy Beleid” ontwikkeld om u de wijze uit te leggen waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken alsook alle voorzorgsmaatregelen die wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te vrijwaren.

Door het bestellen van onze producten en een beroep te doen op onze diensten, wordt u gevraagd expliciet in te stemmen met de verzameling van uw Persoonsgegevens en met de gebruiksvoorwaarden beschreven in dit Privacy Beleid.

Wij behouden ons het recht voor om ons Privacy Beleid te wijzigen en nodigen u bijgevolg uit om regelmatig het huidig Privacy Beleid te raadplegen om kennis te nemen van zijn eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen worden ge-upload op onze website, teneinde de datum die voorkomt in zijn laatste paragraaf bij te werken. Wij brengen geen enkele wijziging aan die van aard is om het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gewaarborgd in het huidig Privacy Beleid, te verminderen zonder uw voorafgaande toestemming te verkrijgen.

De bewoordingen van het huidig Privacy Beleid doen geen enkele afbreuk aan de bepalingen van een eventueel contract dat u met ons zou kunnen hebben gesloten en dat voorrang heeft op de bewoordingen van dit Privacy Beleid.

 

2. Vertrouwelijkheidsverplichting

Wessels Mode verzamelt en verwerkt geen enkel Persoonsgegeven dat u niet vrijwillig aan ons hebt verschaft. Wij garanderen u dat ons personeel beantwoordt aan strenge veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorschriften en verzekeren u dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt uitgevoerd met volledige eerbiediging van Europese en Nederlandse wetgeving en met name de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens).

3. Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens

Wessels Mode verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en beperkte behoeften, zoals hieronder beschreven.

Wessels Mode verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Het beheer van onze klanten: bijvoorbeeld, wij moeten uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u onze producten of onze diensten te leveren en te factureren, om uw krediet te verifiëren, om u op de hoogte te houden van de laatste aanbiedingen, nieuwigheden, activiteiten en evenementen van Wessels Mode.

De aanmelding, in het kader van een selectie- en rekruteringsprocedure: bijvoorbeeld, om uw sollicitatie te verwerken, om nieuwsbrieven naar u te richten of om met u te communiceren;
De evaluatie van de efficiëntie van onze diensten en hun verbetering, ten bate van onze bezoekers en van onze klanten;
De verwezenlijking van interne statistische enquêtes en van marktonderzoeken: bijvoorbeeld, om de belangstelling van onze klanten te beoordelen, evenals om het koopgedrag en de trends van onze klanten te bepalen, en om beter de ontwikkeling van onze producten en onze marketingstrategieën vast te leggen.
De verzending van marketingcommunicatie: Wij kunnen uw gegevens verzamelen en gebruiken om u reclameboodschappen te sturen, zoals e-mailberichten, sms-berichten en mailings per post. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest sms-berichten te ontvangen, de voor u geldende sms-tarieven van toepassing zijn. Wij kunnen u ook reclameboodschappen tonen op andere websites, zoals op sociale netwerken waarvan u lid bent, door activiteiten of gegevens die op onze websites zijn verzameld te koppelen aan die welke zijn verzameld op derde sites (“Sociaalnetwerkgegevens”) (“Gerichte reclame”). Deze reclameboodschappen houden u op de hoogte van het laatste nieuws, evenementen, speciale aanbiedingen en acties van Wessels Mode waarvoor u belangstelling hebt. Voor het toesturen van reclameboodschappen moeten meestal demografische en bepaalde persoonlijke contactgegevens worden verzameld en gebruikt. In sommige gevallen (zoals voor mobiele Apps en sms-programma’s) hebben wij mogelijk uw exacte geografische locatie nodig om u locatiegebaseerde aanbiedingen en acties te sturen. U kunt te allen tijde doorgeven dat u geen reclame-e-mails of sms-berichten meer wilt ontvangen door in die e-mails of sms-berichten de aanwijzingen voor afmelding op te volgen. Als u bij ons een account hebt, kunt u uw communicatievoorkeuren wijzigen in de rubriek Account bewerken van onze website (indien beschikbaar) of door contact op te nemen met webshop@wesselsmode.nl. Als u deze voorkeuren wijzigt, wordt u ook geschrapt uit onze lijsten voor toekomstige Gerichte reclame. Verder kunt u nagaan of u zich op de sociale netwerken waarvan u lid bent, kunt afmelden voor Gerichte reclame. Houd er rekening mee dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer van ons te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van ons kunt krijgen, zoals bestellingsbevestigingen, berichten over uw accountactiviteiten (accountbevestigingen, wachtwoordwijzigingen, enz.) en andere belangrijke mededelingen. Ook ziet u dan nog steeds algemene advertenties op andere websites, zoals op de sociale netwerken waarvan u lid bent.

Sociaalnetwerkgegevens: Hiermee worden alle persoonlijke gegevens bedoeld die deel uitmaken van uw profiel op een sociaal netwerk van een derde (zoals Facebook) en die dat sociaal netwerk met uw toestemming met ons mag delen. Voorbeelden zijn de basisgegevens van uw account (naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, huidige woonplaats, profielfoto, gebruikers-id, vriendenlijst, enz.) en eventuele aanvullende gegevens of activiteiten die het sociaal netwerk van een derde met uw toestemming mag delen met ontwikkelaars van derde applicaties. Wilt u meer informatie over hoe wij (of ontwikkelaars van derde applicaties) uw gegevens van een sociaal netwerk van een derde kunnen verkrijgen, ga dan naar de website van het desbetreffend sociaal netwerk. U erkent verder dat uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden kunnen worden gekoppeld aan gegevens op een sociaal netwerk. Door ons uw Persoonsgegevens door te geven, stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiken.

Wessels Mode bewaart uw Persoonsgegevens enkel gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

De meerderheid van onze diensten vereisten geen enkele registratie, hetgeen u toelaat onze website te bezoeken zonder aan ons gegevens van persoonlijke aard die op u betrekking hebben mede te delen. Sommige diensten kunnen echter een registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, kan u gevraagd worden om bepaalde velden in te vullen (waarvan sommige verplicht zijn, andere optioneel zijn), en om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. In deze hypotheses, als u beslist om te weigeren ons de Persoonsgegevens te verschaffen die wij u vragen, kan de toegang tot sommige delen van onze websites op zijn beurt aan u geweigerd worden en kan het voor ons onmogelijk zijn om te antwoorden op uw vragen.

 

4. Carrièrekansen

Als u wenst uw kandidatuur aan te bieden voor een functie of een spontane aanbieding te doen, nodigen wij u uit om ons uw curriculum vitae (“cv”) te doen toekomen. Wij zullen bekijken of uw kwalificaties en uw ervaring overeenkomen met de actuele functie die u nastreeft, of met andere functies die op dat ogenblik beschikbaar zijn. Als uw profiel overeenkomt met onze verwachtingen, zullen wij contact met u opnemen. Uw cv zal behandeld worden in overeenstemming met het huidig Privacy Beleid. De Persoonsgegevens die zich erin bevinden zullen uitsluitend gebruikt worden in verband met uw carrièrekansen.

 

5. Mededeling van informatie

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers die handelen in naam of voor rekening van Wessels Mode met het oog op verwerkingen in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Wessels Mode verzekert dat de verwerkers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf en Wessels Mode eist een contractuele waarborg dat deze verwerkers de Persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor het door u toegestane doel, met alle discretie en de vereiste veiligheid.

Nooit verkoopt, verhuurt, deelt of verspreidt Wessels Mode op welke wijze dan ook uw Persoonsgegevens aan andere personen of vennootschappen dan diegene bedoeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel, behalve als wettelijke bepalingen het vereisen.

 

6. Recht op toegang, op verbetering en op verzet

In overeenstemming met de toepasselijke wet, te weten in Nederland de artikelen 35 en volgende van de Wet bescherming persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, om ze bij te werken of de verbetering ervan te verkrijgen. Wij streven ernaar te verzekeren dat uw Persoonsgegevens bijgewerkt, juist en volledig zijn.

In het geval u niet langer reclameaanbiedingen zou wensen te ontvangen van Wessels Mode kunt u het op elk moment aan ons laten weten per e-mail, webshop@wesselsmode.nl of op volgend adres: Wessels Mode; Elsenerstraat 27, 7461 DM Rijssen.

7. Veiligheid / Vertrouwelijkheid

De toegang tot Persoonsgegevens wordt beperkt tot onze werknemers die het nodig hebben deze te kennen en die opgeleid werden in het naleven van strikte vertrouwelijkheidsvoorschriften bij de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen die Wessels Mode online verzamelt, gebruiken wij gegevensnetwerken beschermd, inter alia, door in de sector gangbare “firewalls” en door wachtwoorden. Echter, hoewel we geprobeerd hebben om veilige, betrouwbare websites te creëren die het vertrouwen van onze bezoekers waardig zijn, herinneren wij u eraan dat het internet in het algemeen niet beschouwd wordt als een volledig veilige omgeving, en dat bijgevolg de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens door u verschaft of van het materiaal doorgegeven via onze websites of via e-mail niet gegarandeerd kan worden door Wessels Mode. Aldus, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen tijdens hun doorvoer via het internet netwerk.

 

8. Overbrenging van Persoonsgegevens naar het buitenland

Wessels Mode zal nooit uw Persoonsgegevens overbrengen buiten de Europese Unie, in de landen die geen adequaat beschermingsniveau van gegevens verzekeren, in de zin van de Wet tot bescherming van persoonsgegevens.

 

9. Naamloze gegevens / Technologie van "Cookies"

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij geen enkel Persoonsgegeven dat niet specifiek, vrijwillig en bewust door uw toedoen is verstrekt.

Sommige inlichtingen van naamloze aard kunnen echter automatisch geregistreerd worden door middel van “cookies”. Het gaat om inlichtingen zoals het type browser en het besturingssysteem, alsook de datum en het uur van de toegang. De “cookies” op zich kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een “cookie” is een klein informatiebestand dat wordt verzonden naar uw browser en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Voor de verwerking van deze naamloze inlichtingen door Wessels Mode om te helpen de inhoud van zijn website te verbeteren, om het een persoonlijk karakter te geven ten opzichte van zijn bezoekers en om meer over hen te weten te komen en over de manier waarop zij de website gebruiken, dient u toestemming te geven.

U zal hierop steeds kunnen terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen op elk ogenblik, door de parameters van uw browser te wijzigen. Dit zal u niet verhinderen toegang te hebben tot de website, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de website niet werken.

De tabel hieronder legt u uit welke cookies wij gebruiken en wat hun doeleinde is.

Noodzakelijke cookies:

Type Sessie-ID 
Op de websites van Wessels Mode wordt één specifieke cookie gebruikt die van essentieel belang is voor de correcte werking van de software (PHP): PHPSESSID. Deze cookie wordt gebruikt om een sessie-ID te creëren voor de gebruiker, zodat het systeem zelf de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker, die los staat van alle andere bezoekers van de website. Deze informatie wordt niet gebruikt of opgeslagen buiten systemen van Wessels Mode en wordt slechts tijdelijk bijgehouden terwijl de gebruiker de pagina's van zijn account en andere pagina's die een unieke en veilige toegang vereisen, bezoekt. Dit is een heel belangrijke cookie omdat het zonder deze cookie niet mogelijk zou zijn de toegang veilig te houden.